Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities
1) In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Top1online BV: de onderneming onder de handelsnaam Top1online BV  gevestigd aan Achterhuizen 2D te Dongen,  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28572688
de website: de websites van Top1online BV ook genoemd Top1 Groep en alle onderliggende pagina´s, uitgezonderd links naar websites van derden;

product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Top1online BV en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden en waarvoor een overeengekomen prijs betaald dient te worden;

klant: een ieder die al dan niet handelt uit naam van een bedrijf of beroep die met Top1online BV een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Top1online BV  een aanbieding doet of offerte maakt;

overeenkomst: de overeenkomst tussen Top1online BV en de klant;

voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

Artikel 2 - Algemeen 

1) Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Top1online BV en een klant waarop Top1online BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of langs elektronische weg is afgeweken.

2) De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Top1online BV, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken, zoals de uitbesteding van het transport.

3) Afwijkende bedingingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk of langs elektronische weg met Top1online BV zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en bestellingen

1) Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden.

2) Top1online BV kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen. Alle prijzen en productomschrijvingen zijn onder voorbehoud van schrijf-, druk- of vermeldingsfouten.

3) Een bestelling bindt de klant.

4) Top1online BV kan niet aan zijn aanbiedingen en bestellingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5) De prijzen in de genoemde aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

6) Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de bestelling opgenomen aanbod is Top1online BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Top1online BV anders aangeeft.

7) Een samengestelde prijsopgave verplicht Top1online BV niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

8) Aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 – Overeenkomst

Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van Top1online BV gesloten worden en waarbij Top1online BV partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het tot stand 8brengen van een overeenkomst tussen u en Top1online BV accepteert u deze voorwaarden.
1) De overeenkomst tussen Top1online BV en de klant komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond door het correct invullen van uw persoonlijke gegevens, door op de bestelknop te klikken
2) Prijswijzigingen
Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging of prijsverlaging van het bestelde product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

3) Eigendomsvoorbehoud

Top1online BV blijft eigenaar van het aan de klant verkochte product zolang de klant het totaal verschuldigde uit de overeenkomst, dan wel andere overeenkomsten tussen Top1online B.V. en de klant niet heeft voldaan. De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom voor alle bij Top1online B.V. bestelde producten en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

Artikel 5 - Levering

1) Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering binnen twee weken.

2) Bij overschrijding van de levertijd wordt Top1online BV een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd.

3) Bij overschrijding van de nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden echter kan de klant nimmer aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

4) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres en bepaalt Top1online BV de wijze van verzending.

5) De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld.

a. Indien bezorging is overeengekomen en de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en afleveradres of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal het overeengekomen product in overleg opnieuw worden aangeboden. De overeengekomen prijs wordt vermeerderd met 30 euro, deze extra kosten dienen per nagestuurde factuur direct te worden voldaan.

b. Indien de klant bij bezorging het overeengekomen product, of een deel hiervan, weigert af te nemen om een reden anders dan in lid 5 sub c van dit artikel genoemd, is de klant 15% annuleringskosten van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.

c. Klant heeft het recht het product te weigeren wanneer deze:
- beschadigd wordt aangeboden,
- niet in overeenstemming is met het overeengekomen product.

6) Indien met de klant overeengekomen is vooraf te betalen, vangt de levertijd aan op het moment dat het overeengekomen totaalbedrag op de bank- of girorekening van Top1online BV is bijgeschreven.

7) Indien bezorging is overeengekomen en de bestelling die uit meerdere onderdelen bestaat niet in één keer kan worden bezorgd wordt in overleg met de klant één door Top1online B.V. van de volgende mogelijkheden gekozen:
- een nieuwe bezorgdatum wordt afgesproken waarbij alle onderdelen van de bestelling worden bezorgd,
- het leverbare onderdeel wordt bezorgd, het niet direct leverbare onderdeel wordt uit de overeenkomst verwijderd, de pakketkorting, indien van toepassing op het niet direct leverbare onderdeel komt te vervallen,
- de overeenkomst wordt kosteloos ontbonden.

Artikel 6 - Bezorgen

1) tenzij anders is overeengekomen worden alle artikelen vakkundig bezorgd
Onder deze bezorging wordt verstaan:
- het afleveren van het artikel tot de eerste drempel.
2) tenzij anders is overeengekomen worden alle artikelen door een bezorgdienst bezorgd. De kosten voor deze bezorging staan vermeld bij het afrekenen in de winkelwagen of in de order bevestiging.

Artikel 7 - De koop ongedaan maken

1) De klant heeft het recht zonder opgave van redenen het product, binnen 14 dagen ingaande de dag na ontvangst, terug te sturen naar Top1online BV. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door Top1online BV wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De klant dient per E-mail een verzoek in te dienen voor terugname van het product. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld zoals bepaald in lid 3 van dit artikel.

2) Indien de klant besluit het product terug te sturen naar Top1online BV  zijn de kosten van retour aan Top1online BV voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Top1online BV zijn voor rekening en risico van de klant.

3) Het product kan in de volgende drie staten verkeren:
a. staat 1; het product is onbeschadigd en in de originele, ongeopende verpakking en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m g. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour.
b. staat 2; het product is onbeschadigd, de originele verpakking is beschadigd en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m g. De klant ontvangt 85% van het aankoopbedrag van het product retour.
c. staat 3; het product is beschadigd of de originele verpakking ontbreekt of toebehoren ontbreken zoals: handleiding, montagemateriaal, meegeleverde accessoires, e.d. Het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub b t/m f. De klant ontvangt 50% van het aankoopbedrag van het product retour.

4) Voorwaarde voor retourzending:
a. het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;
b. het product dient ongebruikt ten zijn;
c. het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
d. het product mag niet ingebouwd zijn geweest;
e. het product mag niet gemonteerd zijn geweest;
f. meegeleverde montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn;
g. het product moet voorzien zijn van de originele handleidingen meegeleverde accessoires;

5) Bepaling restitutiebedrag.
a. Na ontvangst van het retour gestuurde product van de klant aan Top1online BV, zal Top1online BV het product onderzoeken. De klant wordt na dit onderzoek op de hoogte gesteld van het oordeel en het percentage wat aan de klant zal worden terug betaald.

b. Indien de klant akkoord gaat met de in lid 5 sub a gestelde percentage zal Top1online BV het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen overmaken.

c. indien de klant niet akkoord gaat met de in lid 5 sub a gestelde percentage blijft het product eigendom van de klant en dient de klant, voor eigen rekening, binnen een termijn van 8 werkdagen het product op de locatie van aflevering op te halen.

Artikel 8 - Garantie

1) Top1online BV garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2) De onder 1. genoemde garantie geldt, zoals in de garantiebepaling is opgenomen

3) De onder 1. genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie.

4) Top1online BV verschaft de klant een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

5). In geval van storingen aan apparatuur of product dient u de klacht aan Top1online BV door te geven.
Top1online BV zal de klacht melden aan de fabrikant of leverancier, deze zal vervolgens een monteur langs sturen. Is er een defect aan de apparatuur of product als gevolg van een verkeerde installatie of gebruik, dan zullen de kosten verhaald worden op de klant, dit zal worden beoordeeld door de fabrikant of leverancier

6) Indien het geleverde product niet overeenstemt met het geen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Top1online BV in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 9 - Onderzoek, reclames

Het risico tijdens het transport, indien door ons wordt bezorgd, van de door u bestelde producten is voor rekening van Top1online en gaan over op het moment van aflevering aan u. De bezorging is gratis voor geheel Nederland. Top1online is niet aansprakelijk voor verkeerde leveringen en/of het niet nakomen van afgesproken tijdstippen van leveringen van de vervoerder. Artikelen dienen bij ontvangst gecontroleerd te worden op uitwendige beschadigingen. Het gaat hier met name om de verpakkingen. I.o.m. de chauffeur wordt bepaald of het beschadigde artikel retour gaat. Na het aftekenen van de ontvangstbon kunnen wij hiervoor niet meer aansprakelijk worden gesteld. Daarna kunt u tot 2 dagen na levering een beroep op ons doen voor vervanging als blijkt dat na het uitpakken van de goederen er alsnog schade blijkt te zijn die niet bij de eerste controle is opgemerkt.

1) De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met het geen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2) Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Top1online BV te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en het gebrekkige product, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3) Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Top1online BV met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde.

4) Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft klant verplicht tot afname en betaling van het gekochte product. Wenst klant het gebrekkige product te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Top1online BV en op de wijze zoals door Top1online BV aangegeven.

Artikel 10 - Risico-overgang

1) Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

Artikel 11 - Betaling

1) Betaalwijze:
a. Indien is overeengekomen om vooraf te betalen dient het overeengekomen totaalbedrag op de bankrekening van Top1online BV te zijn bijgeschreven alvorens wij tot levering overgaan.

b. indien is overeengekomen om vooraf te betalen en het totaalbedrag is gedeeltelijk bijgeschreven, dient de betaling van het restant contant of via PIN plaats te vinden bij bezorging.

c. indien is overeengekomen om te betalen onder rembours dient de betaling netto contant of via PIN plaats te vinden bij bezorging.

2) Terugstorting
a. Wanneer overeengekomen is vooraf te betalen en op basis van artikel 6 lid 7 wordt besloten de overeenkomst te ontbinden, zal Top1online BV het reeds bijgeschreven overeengekomen totaalbedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 werkdagen aan de klant terugstorten.

b. Wanneer overeengekomen is vooraf te betalen en op basis van artikel 6 lid 7 wordt besloten de niet leverbare onderdelen te verwijderen uit de overeenkomst, zal Top1online BV  het totaalbedrag van de verwijderde onderdelen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 werkdagen aan de klant terugstorten.

3) Bezwaren tegen de hoogte van de bedragen in de overeenkomst schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1) Indien het door Top1online BV geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van Top1online BV jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld. Top1online is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Los van het voorgaande zal de aansprakelijkheid van Top1online B.V. nimmer meer bedragen dan de door de klant betaalde prijs.

2) Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Top1online BV beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3) Onverminderd het bovenstaande is Top1online BV  niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van klant.


Artikel 13 - Overmacht
1) Top1online BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Top1online BV daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Top1online BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Top1online BV niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3) Top1online BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Top1online BV haar verbintenis had moeten nakomen.

4) Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5) Voor zover Top1online BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Top1online BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 - Klachten 
1) Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het product zullen door Top1online BV serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door de klant per E-mail, kenbaar gemaakt te worden. Top1online BV zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen trachten op te lossen. Telefonisch of via E-mail wordt de klant door Top1online BV bericht.

Artikel 15 - Geschillen 
1) De rechter in de vestigingsplaats Top1online BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Top1online BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16 - Toepasselijk recht
1) Op elke overeenkomst tussen Top1online BV  en de klant is Nederlands recht van toepassing.